Europejski Bank Centralny – czym się zajmuje?

Europejski Bank Centralny jest to bank centralny Unii Europejskiej. Powstał on w celu ustalania i realizowania polityki monetarnej w krajach członkowskich. Jest także bankiem emisyjnym dla krajów, które przystąpiły do unii walutowej. Jego siedziba znajduje się w Frankfurcie nad Menem.bank w Polsce

Powstanie EBC

Europejski Bank Centralny powstał 1 czerwca 1998 roku, zastępując Europejski Instytut Walutowy, którego głównym zadaniem było przygotowanie do wspólnej waluty – Euro. Tego dnia oficjalnie mianowano członków Zarządu. Rok później 11 państw Unii Europejskiej przyjęło Euro jako walutę w formie bezgotówkowej. Powstał również Eurosystem, w którego skład wchodziły EBC i banki centralne 11 krajów. W 2002 roku euro stopniowo zaczęło zastępować banknoty i waluty krajowe i w wielu państwach zaczęło funkcjonować także w obrocie gotówkowym.

Kompetencje EBC

Europejski Bank Centralny jako bank centralny UE pełni szereg funkcji, do których możemy zaliczyć:

  • – nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii,
  • – zapobieganie fałszerstwom banknotów,
  • – zbieranie danych statystycznych,
  • – regulowanie rynków finansowych poprzez współpracę z innymi organami.

EBC sprawuje także szereg funkcji jako bank emisyjny. Odpowiedzialny jest za realizowanie polityki monetarnej w strefie euro poprzez operacje otwartego rynku i ustalanie podstawowych bankowych stóp procentowych.

Aby skutecznie realizować swoje zadania EBC stosuje takie instrumenty jak: rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku a także kredyt i depozyt na koniec dnia.

Organy EBC

Naczelnym organem EBC jest Rada Prezesów. W jej skład wchodzi 23 członków, z czego 17 to prezesi banków centralnych państw UE, a 6 jest członkami Zarządu. Do najważniejszych kompetencji Rady zalicza się uchwalanie wytycznych oraz podejmowanie decyzji, które są niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi. Odpowiada ona również za ustalanie polityki pieniężnej poprzez decydowanie o wysokości stóp procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie.
Kolejnym organem EBC jest Zarząd, w którego skład wchodzi 6 członków, w tym prezes i wiceprezes. Jest on organem wykonawczym i odpowiada za administrowanie i organizację pracy banku.

Trzecim organem jest Rada Ogólna. Skupia ona w sobie prezesa, wiceprezesa, a także 27 prezesów banków centralnych państw członkowskich UE. Do głównych zadań Rady należy sporządzanie raportów rocznych, ustalanie warunków zatrudnienia personelu, zbieranie statystyk oraz działanie doradcze. Rada ustala też zasady konieczne do normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne państw UE.

Udział Polski

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Prezes NBP sprawuje funkcje członka Rady Ogólnej EBC. Narodowy Bank Polski wchodzi w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych i w związku z tym uczestniczy w pracach Komitetów, funkcjonujących przy EBC.

Powiązana tematyka